OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

OŠ Bratov Polančičev Maribor

10. 9. 2008

 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06 in 102/07) izdaja

ravnateljica OŠ bratov Polančičev Maribor, dne 31. 8. 2008 naslednja

 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Osnovne šole bratov Polančičev Maribor

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:

– učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe,

– učencem, ki so perspektivni športniki.
 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen

Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.

Učenec pridobi status, če je obremenjen z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v

tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen.

Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko pridobi

učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih

nacionalnih panožnih športnih zvez.

Učenec pridobi status perspektivnega športnika, če je obremenjen več kot 10 ur tedensko po

uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu in je dosegel v

preteklem šolskem letu vidne uspehe na državnem nivoju.

Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da

spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.

 
3. člen

Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni

pogoji in po postopku, določenim s temi pravili.

O dodelitvi statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.

 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

4. člen

Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v

nadaljevanju: starši) učenca in učenec.
K predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti:

– za status učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug

izobraževalni program skupaj s tedenskim obsegom dejavnosti;

– za status učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni

športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze skupaj z rezultati in urnik

tedenske obremenitve v športni panogi.

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca oziroma eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu.

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

5. člen

Šola dodeli učencu status najmanj za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za

določen čas v šolskem letu.

Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil dodeljen.

6. člen

Na začetku vsakega šolskega leta šola ob upoštevanju dokazil preveri, ali učenec izpolnjuje

pogoje za status, ki ga je imel v preteklem šolskem letu.

Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za status, ga šola lahko podaljša.

Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je treba predložiti najkasneje do roka, določenega v petem odstavku 4. člena teh pravil.

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

7. člen

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu športniku določi ravnateljica s sklepom o dodelitvi statusa.

O prilagoditvah obveznosti učenca, ki se vzporedno izobražuje, se šola in starši učenca pisno dogovorijo.

8. člen

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s temi pravili in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavnostih  šole,

– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,

– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in

– druge medsebojne pravice in obveznosti.

Učencu športniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v

posameznem ocenjevalnem obdobju.
9. člen

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev s podpisom potrdi, da z njim soglaša.

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in

začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca.
10. člen

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih

obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa.

Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma dogovora o

prilagajanju šolskih obveznosti.

Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi

upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil

status dodeljen.
 

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

11. člen
Učencu lahko preneha status:

– na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;

– če mu je dodeljen za določen čas;

– če mu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje;

– če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen in

– če se mu odvzame zaradi neizpolnjevanja obveznosti po drugem členu pravil.

 
12. člen

Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti, sklenjenih z Dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti, mu šola lahko odvzame status.

Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda razrednik

oziroma oddelčni učiteljski zbor.
 
13. člen

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši,

razrednik oziroma drugi podpisniki dogovora.

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

O mirovanju statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega

predloga.
 

VI. VARSTVO PRAVIC

14. člen

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša, oziroma so ga podpisali.

 
15. člen

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa,

med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da

se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil,

sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo.

 
16. člen

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz

statusa, odloča ravnateljica šole.

O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede

neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev

pritožbene komisije je dokončna.
17. člen

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu

zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2008.

S tem dnem preneha veljati Pravilnik o posebnem statusu učenca z dne 4. 7. 1997.

 
 
 
 
Ravnateljica

Brigita Smogavec, l.r.
 

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]