OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Pravilnik o subvencioniranju obrabnine za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in o dodelitvi denarne pomoči pri nakupu delovnih zvezkov za socialno šibke učence

OŠ Bratov Polančičev Maribor

13. 9. 2006


Pravilnik je nastal na podlagi 4. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov in po priporočilu MŠZŠ, da lahko šola iz sredstev učbeniškega sklada delno ali v celoti kupi delovne zvezke za socialno šibke učence.


 
 1. Učenci, ki ustrezajo pogojem, zapisanim v "Podrobnejših kriterijih", so opravičeni do delne ali celotne subvencije, praviloma do brezplačne obrabnine učbenikov.
 2. Pravilnik in podrobnejše kriterije objavi šola na domačih spletnih straneh, starše pa o tem         obvesti tudi na zadnjem roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu. Vsi učenci dobijo Vlogo za dodelitev denarne pomoči pri nakupu delovnih zvezkov za socialno šibke otroke skupaj s seznamom učbenikov, delovnih zvezkov in zvezkov.
 3. Starši podajo vlogo z vsemi potrebnimi dokazili najkasneje do 15. 6. v tekočem šolskem letu. Vlogo (obrazec) dobijo domov od otrok, v šolski knjižnici ali na spletnih straneh šole.
 4. Komisija bo podala odgovore najkasneje do 1. 7. za naslednje šolsko leto.
 5. Vloge, prispele po navedenem roku, bo komisija obravnavala enkrat mesečno, odobrila pa le, če bodo na razpolago sredstva.
 6. Odobrena subvencija velja praviloma za tekoče šolsko leto.
 7. Subvencija je lahko delna ali v celoti, praviloma za plačilo obrabnine učbenikov.


PODROBNEJŠI KRITERIJI

 1. Do subvencionirane obrabnine za izposojo učbenikov in dodelitve denarne pomoči pri nakupu delovnih zvezkov so opravičeni učenci, katerih starši ali skrbniki prejemajo otroški dodatek ali denarno socialno pomoč.
 2.  

  Subvencija je preventivno namenjena izposoji učbenikov.
 3.  

  Osnovni kriterij za subvencijo je višina denarne pomoči ali otroškega dodatka.
 4.  

  Če višina sredstev dopušča, se subvencija za obrabnino učbenikov odobri v celoti.
 5. V primeru, ko komisija odobri sredstva za obrabnino - pravilona v celoti vsem, ki prejemajo otroški dodatek ali denarno pomoč - preostala sredstva porazdeli za delno (izjemoma celotno) subvencijo denarne pomoči pri nakupu delovnih zvezkov za socialno šibke učence.
 6. Komisija lahko izjemoma - po lastni presoji - dodeli subvencijo učencem, za katere je evidentno, da so pomoči potrebni, čeprav starši zanjo niso prosili. Prav tako lahko zavrne Subvencijo učencem, čeprav "papirno" zadovoljujejo kriterije, pa je več kot očitno, da ne sodijo med socialno ogrožene.


POTREBNA DOKAZILA

Šola bo zahtevala naslednja dokazila:

 • fotokopijo zadnje Odločbe centra za socialno delo o odobritvi denarnega ali otroškega dodatka,
 • izpolnjeno in podpisano Vlogo za dodelitev denarne pomoči pri nakupu delovnih zvezkov za socialno šibke učence.

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]